Algemene voorwaarden
Kontinyou hanteert de volgende algemene voorwaarden die bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd op 22 februari 2019 (Algemene voorwaarden worden standaard meegeleverd met offertes):

Artikel 1 - Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle educatieve diensten van Kontinyou - Opleiding | Training | Management, nader te noemen KY (oftewel opdrachtnemer), zowel voor particulieren als bedrijven. KY behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen dan wel te wijzigen.
1.2 KY staat ingeschreven bij kamer van koophandel te Breda onder nummer 72691042.

Artikel 2 - Werkzaamheden
2.1 KY levert op freelance inhuurbasis docenten/ trainers die opleidingen, trainingen en educatieve diensten verzorgen voor de branches:

  • Transport en logistiek
  • Watersport
  • Arbo en veiligheid
  • Talenonderwijs
  • Communicatie

2.2 Alle docenten die trainingen en opleidingen namens KY verzorgen hebben een onderwijsbevoegdheid van de Nederlandse Rijksoverheid en/ of passende geldige certificering. De originele onderwijsbevoegdheden en certificeringen van docenten liggen op verzoek ter inzage op het kantooradres van KY.
2.3 KY voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen voor kort beroepsonderwijs en is als organisatie geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs). Het CRKBO wordt uitgevoerd door het CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland), K.P. van der Mandelelaan 41a, 3062 MB Rotterdam.

Artikel 3 - Overeenkomsten
3.1 Voor alle diensten van KY wordt uitsluitend en alleen gebruik gemaakt van een ‘Overeenkomst van opdracht’ in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. Indien gewenst kan de opdrachtgever een eigen ‘Overeenkomst van opdracht’ hanteren die dezelfde lading dekt in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.
3.2 Opdrachtgever en KY beogen nadrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW.
3.3 Alle overeenkomsten van KY zijn gelijkluidend aan de door de Belastingdienst opgestelde modelovereenkomst onder nummer 9015550000-06-2.

Artikel 4 - Locatie en reiskosten
4.1 Alle opleidingen en trainingen van KY vinden plaats op meerdere locaties, nader aan te geven door KY en de opdrachtgever.
4.2 De reiskosten (altijd incl. BTW) worden per kilometer bij de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
4.3 Parkeerkosten worden 100% doorbelast aan de opdrachtgever en achteraf gefactureerd.

Artikel 5 - Betaling en vervaldatum
5.1 De betaling van een factuur dient volledig te geschieden met een in Nederland wettig betaalmiddel, zonder enige inhouding of korting, uiterlijk op de datum zoals vermeld op de factuur. KY hanteert een betalingstermijn van al haar facturen van 14 kalenderdagen na factuurdatum. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever niet van de aangegane verplichtingen.
5.2 KY kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke type-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste tariefinformaties kunnen geen rechten worden ontleend.
5.3 KY behoudt zich het recht voor om eventueel overeengekomen vervolgopdrachten van de opdrachtgever éénzijdig te ontbinden wanneer de opdrachtgever zich niet houdt aan de betalingstermijn van een afgeronde en reeds gefactureerde opdracht zoals gesteld in artikel 5.1

Artikel 6 - Annuleringsvoorwaarden
6.1 Voor een door de opdrachtgever getekende offerte van KY met daarin opgenomen de inhoud van de training, uitvoeringslocatie, data- en tijdsplanning, methodekeuze en prijsstelling gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • Tot tien (10) dagen voor de start van de opleiding/ training: 25% van het factuurbedrag.
  • Tot vijf (5) dagen voor de start van de opleiding/ training: 50% van het factuurbedrag.
  • Minder dan vijf (5) dagen voor de start van de opleiding/ training: 100% van het factuurbedrag.

6.2 In het geval van tussentijdse beëindiging van een overeenkomst door de opdrachtgever is deze gehouden aan het betalen van het overeengekomen offertebedrag, zulks binnen 14 kalenderdagen. Daarbij gelden de bepalingen rondom ingebrekestelling en verzuim zoals vermeld in artikel 7.

Artikel 7 - Ingebrekestelling en verzuim
7.1 Indien betaling van een KY-factuur niet binnen 14 kalenderdagen heeft plaatsgevonden, ontvangt de opdrachtgever een betalingsherinnering met daarin opgenomen een betaaltermijn van 7 kalenderdagen.
7.2 Indien er niet binnen 7 kalenderdagen gereageerd wordt op de betalingsherinnering volgt een aanmaning met een betaaltermijn van 7 kalenderdagen.
7.3 Indien er niet binnen 7 kalenderdagen gereageerd wordt op de aanmaning volgt een sommatie met een betaaltermijn van 5 kalenderdagen. In de sommatie wordt aangegeven dat de vordering na 5 dagen uit handen wordt gegeven en dat het openstaande bedrag wordt vermeerderd met incassokosten en rente. De sommatie wordt verstuurd naar de opdrachtgever per e-mail, reguliere post en aangetekende post.
7.4 Indien er niet binnen 7 dagen gereageerd wordt op de aanmaning volgt inschakeling van een incassobureau. Alle kosten van het incassobureau worden direct bij de cliënt in rekening gebracht. Dat is inclusief de kosten van de deurwaarder, juridische bijstand etc. Daarnaast is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag.
Samengevat:
1 Betaaltermijn: 14 dagen na factuurdatum
2 Betalingsherinnering: betaaltermijn van 7 kalenderdagen
3 Aanmaning: betaaltermijn van 7 kalenderdagen
4 Sommatie: betaaltermijn van 5 kalenderdagen
5 Overdracht incassobureau
7.5 KY is gerechtigd om de opdrachtgever, zodra het verzuim is ingetreden, een dadelijke opeisbare boete van 15% te rekenen over het nog verschuldigde bedrag.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid
8.1 KY zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
8.2 KY is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de opdrachtgever indien sprake is van grove verwijtbare tekortkomingen.
8.3 Indien KY aansprakelijk mocht zijn voor grove verwijtbare schade, dan is de schade beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.4 KY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, in welke vorm dan ook.
8.5 In geval van ziekte en overmachtsituaties van een KY-docent (die geboekt is op een vastgelegde datum of meerdere data) wordt samen met de opdrachtgever naar een minnelijke oplossing gezocht om lessen/ diensten in te halen.
8.6 Bij langdurige ziekte, langer dan 60 dagen, zal KY zorgen voor adequate vervanging. Bij het in gebreke blijven daarvan zal de opdrachtgever geen honorarium aan KY verschuldigd zijn.
8.7 KY stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele juridische consequenties van cliënten jegens de opdrachtgever in het geval van ziekte en overmacht.

Artikel 9 - Privacy
9.1 KY verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van haar dienstverlening heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de werkzaamheden en/ of informatie. KY zal vertrouwelijke informatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
9.2 Informatie en gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verder verspreid dan strikt noodzakelijk is. KY verstrekt onder geen enkele voorwaarde persoonlijke informatie of gegevens van opdrachtgevers aan derden.
9.3 KY maakt voor gegevensopslag uitsluitend gebruik van Google-clouddiensten en voldoet daarmee aan de privacywet voor organisaties die binnen de Europese Unie werkzaam zijn.

Artikel 10 - Toepassing recht en geschillen
10.1 Op alle geschillen van welke aard ook, die deze algemene voorwaarden betreffen of daarmee verband houden, is alleen Nederlands recht van toepassing.
10.2 Wanneer KY en opdrachtgever niet in staat zijn om meningsverschillen in redelijkheid en gezamenlijkheid op te lossen, dan wordt het meningsverschil ter bemiddeling voorgelegd aan de bevoegde rechter.


Kontinyou_Algemene_voorwaarden_2019
PDF – 124,5 KB 782 downloads